Artikel 33 - Functiegroepen

Bekijk youtube video's onderaan deze pagina

Lid 1

De werkgever is verplicht de werknemer in te delen in een functiegroep. Dit doet hij op basis van de procedure en de omschrijvingen in het Handboek Functiewaardering Groen, Grond en Infrastructuur (Functiehandboek). Dit Functiehandboek maakt onderdeel uit van deze cao. Zie bijlage XVI. De werknemer kan het Functiehandboek bij de werkgever inzien, danwel op groengrondinfrastructuur.referentiefunctie.nl en/of www.caogroengrondinfrastructuur.nl

Lid 2

De indeling als bedoeld in lid 1 gebeurt op basis van een actuele functiebeschrijving, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de werknemer zijn omschreven.
De werkgever en de werknemer ondertekenen voor akkoord:

 • de functiebeschrijving;
  of
 • het functiedocument uit het Functiehandboek.

Hierbij vermeldt de werkgever de eventuele plussen en minnen zoals beschreven in Hoofdstuk E van deel 2 van het Functiehandboek. De functiebeschrijving maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Lid 3

De werkgever:

 • vergelijkt de bedrijfsfunctie met de best passende functie uit het Functiehandboek; en
 • bepaalt bij welke referentiefunctie de bedrijfsfunctie het meest aansluit.

Is dit niet mogelijk aan de hand van de in de functiefamilie voorkomende referentiefuncties, dan maakt de werkgever gebruik van de referentiefuncties in een andere functiefamilie.

Lid 4

De werkgever is verplicht:

 • de werknemer mee te delen in welke functiegroep zijn functie wordt ingedeeld; en
 • de functiegroep te vermelden in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Lid 5

De werkgever deelt de werknemer op basis van het functieraster uit het Functiehandboek (zie ook bijlage IX) in de van toepassing zijnde functiegroep in
Het tot 1 januari 2021 geldende Functiehandboek en de daarin opgenomen referentiefuncties zijn herschreven. Onderstaand is een conversie tabel opgenomen. Deze heeft uitsluitend een indicatieve functie: de inhoud van de functie opgenomen onder ‘functienaam oud’ komt niet één-op-één overeen met de inhoud van de functie opgenomen onder ‘functienaam nieuw’. De functie dient aan de hand van de nieuwe functiebeschrijving beoordeeld en ingedeeld te worden in de juiste functiegroep.  

Conversietabel:

FUNCTIENAAM OUD

FUNCTIE-GROEP

FUNCTIENAAM NIEUW / functiecode

Algemeen medewerker loonwerk I

B

Grondwerker I / U.01

Algemeen medewerker onderhoud

Algemeen medewerker onderhoud / O.05

Medewerker huishoudelijke dienst

Medewerker huishoudelijke dienst / S.08

Administratief medewerker I

C

-

Algemeen medewerker loonwerk II

Grondwerker II / U.02

Medewerker gemechaniseerd loonwerk I

Machinist/tractorchauffeur I / U.04

Medewerker transport I

Vrachtwagenchauffeur I / U.07

Medewerker gemechaniseerd loonwerk II

D

Machinist/tractorchauffeur II / U.05

Medewerker transport II

Vrachtwagenchauffeur II / *

Technisch medewerker I

Monteur I / O.01

-

Grondwerker III / U.03

-

Medewerker administratie I / *

Administratief medewerker II

E

Medewerker administratie II / S.01

Algemeen medewerker loonwerk III

-

Medewerker gemechaniseerd loonwerk III

Machinist/tractorchauffeur III / U.06

Technisch medewerker II

Monteur II / O.02

-

Medewerker bedrijfsbureau I / *

Meewerkend uitvoerder

F

Uitvoerder I / *

-

Medewerker administratie III / *

-

Medewerker bedrijfsbureau II / O.03

Administrateur

G

Administrateur I / S.02

Chef werkplaats

Hoofd technische dienst / O.04

Commercieel medewerker/adviseur

Commercieel medewerker/adviseur / S.07

Werkvoorbereider/planner

Medewerker bedrijfsbureau III / *

-

Medewerker ICT / S.03

-

Uitvoerder II / U.08

-

H

Administrateur II / *

 

HR-adviseur / S.05

-

Marketingcommunicatieadviseur / S.04

-

KAM-coördinator / S.06

-

Uitvoerder III / *

-

I

Projectleider I / U.09

-

J

Projectleider II / *

*) In de conversietabel verwijzen de schuingedrukte functies naar functieniveaus die alleen in een NOK zijn uitgewerkt. Hiervoor is geen separate referentiefunctieomschrijving voor gemaakt

Lid 6

 1. De werknemer kan bezwaar maken tegen de functie-indeling als
  - hij het niet eens is met de indeling; of
  - hij van mening is dat zijn functie zodanig gewijzigd is dat de indeling moet worden herzien.
 2. Indien de werknemer een schriftelijke aanvraag tot functie-indeling heeft ingediend bij de werkgever en de werkgever niet binnen een redelijke termijn een besluit neemt, wordt het uitblijven van een besluit aangemerkt als een besluit tot afwijzing van de aanvraag. De werknemer kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen als bedoeld onder a.
 3. Als de bezwaarprocedure voor de werknemer geen bevredigende uitkomst oplevert, kan hij zijn bezwaar voorleggen aan de Centrale Beroepscommissie Functiewaardering Groen, Grond en Infrastructuur.
 4. De voorwaarden voor de bezwaarprocedure en de beroepsprocedure staan in het Reglement Bezwaar en Beroepsprocedure Functie-indeling Groen, Grond en Infrastructuur. Zie bijlage XIII.

Lid 7

De werknemer die de BBL-opleiding op niveau 3 heeft afgerond, heeft recht op een gesprek met de werkgever over de functie-indeling, alsmede om te bekijken wat het perspectief is binnen het bedrijf. De werkgever heeft de plicht om dit gesprek aan te gaan.

Lid 8

Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer met een arbeidsbeperking als bedoeld in Artikel 39.

 

Introductie Functiehandboek GGI

Bedrijfsfunctie omschrijven Functiehandboek GGI

Niveaubepaling Functiehandboek GGI

Bezwaar en Beroep Functiehandboek GGI