Artikel 35 - Cao-loon

Lid 1

De werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt aangenomen op weekloon of maandloon. Voor hem geldt ten minste het cao-loon. Het cao-loon is gebaseerd op de normale arbeidstijd als bedoeld in Artikel 22. De cao-lonen zijn verwerkt in de hierna opgenomen loontabellen en zijn inclusief de volgende loonsverhogingen voor de functiegroepen A tot en met E:

 • per 1 januari 2021 maandlonen met 1% en per 4 januari 2021 4 wekenlonen met 1%;
 • per 1 juli 2021 maandlonen met 0,5% en per 19 juli 2021 4 wekenlonen met 0,5%

De werknemer ingedeeld in functiegroep F t/m J behoudt in elk geval het op 31 december 2020 voor hem geldende feitelijke loon.

A1. Lonen per 1 januari 2021 (38-urige) werkweek)

Uurloon wordt verkregen door het feitelijk maandloon te delen door 165,3 (artikel 1 CAO), of het feitelijk weekloon te delen door 38.                            

Dit kan anders zijn voor werknemers in functiegroep F of hoger gezien artikel 22 lid 7.

A2. Lonen per 1 januari 2021 (40-urige) werkweek)

Cao-lonen per 1 januari 2021 (4 januari bij 4 wekenloon) o.b.v. 40-urige werkweek.

De 40-urige werkweek is nieuw in de cao, er is rekening gehouden met de loonsverhoging per 1-1-2021.
Geen loonsverhoging voor functiegroep F tot en met J. Functiegroepen H, I en J zijn nieuw opgenomen.

Uurloon wordt verkregen door het feitelijk maandloon te delen door 174 (artikel 1 cao), of het feitelijk weekloon te delen door 40. Dit kan anders zijn voor werknemers in functiegroep F of hoger gezien artikel 22 lid 7.

B1. Lonen per 1 juli 2021 (38-urige) werkweek)

Cao-lonen per 1 juli 2021 (19 juli bij 4 wekenloon) o.b.v. 38-urige werkweek.
Loonsverhoging voor functiegroep B t/m E t.o.v. 1-1-2021 0,5%.
Geen loonsverhoging voor functiegroep F tot en met J. Functiegroepen H, I en J zijn nieuw opgenomen.

Uurloon wordt verkregen door het feitelijk maandloon te delen door 165,3 (artikel 1 CAO), of het feitelijk weekloon te delen door 38. Dit kan anders zijn voor werknemers in functiegroep F of hoger gezien artikel 22 lid 7.

B2. Lonen per 1 juli 2021 (40-urige) werkweek)

CAO-lonen per 1 juli 2021 (19 juli 2021 bij 4 wekenloon) o.b.v. 40-urige werkweek.

Er is rekening gehouden met loonsverhoging voor de functiegroepen B t/m E van 0,5% t.o.v. 1-1-2021.
Geen loonsverhoging voor functiegroep F tot en met J. Functiegroepen H, I en J zijn nieuw opgenomen.

Uurloon wordt verkregen door het feitelijk maandloon te delen door 174 (artikel 1 cao), of het feitelijk weekloon te delen door 40. Dit kan anders zijn voor werknemers in functiegroep F of hoger gezien artikel 22 lid 7.

Lid 2

De loonsverhogingen worden als volgt berekend:

 1. Weekloon: het afgeronde weekloon uit de vorige loontabel wordt vermenigvuldigd met het verhogingspercentage. Dit bedrag wordt vervolgens afgerond op twee decimalen achter de komma. Het laatste cijfer wordt daarbij afgerond op 5 cent.
 2. Vier weken loon: de uitkomst onder a. vermenigvuldigen met 4.
 3. Maandloon: de uitkomst onder a. vermenigvuldigen met 52,2, delen door 12 en afronden op 10 cent.

Lid 3

Voor de jeugdige werknemer gelden de volgende percentages van het cao-loon van volwassen werknemer bij functieschaal 0.

Leeftijd

Functiegroep B,C en D

15 jaar

40 %

16 jaar

50 %

17 jaar

60 %

18 jaar

70 %

19 jaar

80 %

20 jaar

90 %

Lid 4

De lonen die in de vorige leden zijn vermeld gelden voor zover op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het Besluit minimumjeugdloonregeling geen hogere lonen zijn voorgeschreven.

Lid 5

In afwijking van lid 1 en 3 kan de werkgever de werknemer maximaal 3 maanden het wettelijk minimumloon betalen.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer werkt in het kader van een arbeidsvoorzieningsproject.
 • In de subsidievoorwaarden van de overheid staat dat de beloning niet hoger mag zijn dan het wettelijk minimumloon.

De werkgever kan deze periode tot maximaal een jaar verlengen als hij hiervoor toestemming heeft van cao-partijen.

Lid 6

Voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen en in het kader van de beroepspraktijk-vorming als werknemer werken gelden afwijkende bepalingen inzake het loon. Zie hiervoor Artikel 43.

Lid 7

In afwijking van lid 1 en 3 kan de werkgever aan de werknemer het wettelijk minimum-(jeugd)loon betalen als hij:

 • alleen op zaterdag werkt (zaterdaghulp);
 • een BBL-opleiding volgt op niveau 1, zie Artikel 43;
 • scholier of student is (zoals bedoeld in de artikelen 3.13 lid 1 sub a van de Regeling ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv) van 16 december 2004, Staatsblad 2005, nr. 360);
 • huisvrouw/-man, asielzoeker of een zelfstandige boer is (zoals bedoeld onder overige categorieën arbeiders in het voormalig Besluit Gelegenheidsarbeiders sector Agrarisch Bedrijf, Staatscourant 12 januari 2004, nr. 6);
 • uitkeringsgerechtigde is (zoals bedoeld in artikel 51 lid 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) van 16 december 2004, Staatsblad 2005, nr. 36.

Lid 8

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:628 en conform artikel 7:628 lid 5 jo lid 7 BW van het Burgerlijk Wetboek is werkgever gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst geen salaris verschuldigd gedurende de tijd dat de werknemer geen arbeid heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Conform artikel 7;628 lid 5 jo lid 7 BW geldt deze afwijking voor werknemers:

 1. van wie de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en;

 2. geen vaste omvang hebben en;

 3. die niet voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de inkomsten uit onderhavige oproepovereenkomst, en;

 4. die werkzaam zijn in de functies grondwerker I, II en III , machinist/tractorchauffeur I, II en III, dan wel algemeen medewerker onderhoud.

Lid 9

In afwijking van lid 1 en lid 3 geldt voor vakvolwassen werknemer met een arbeidsbeperking (de volgende loontabel:

tredes

1 januari 2021 - maandlonen

% WML

Aanvang

1.684,80

100%

Na 1 jaar dienstverband

1.740,90

103,33%xWML

Na 2 jaar dienstverband

1.797,18

106,67%xWML

Na 3 jaar dienstverband

1.853,28

110%xWML

Na 4 jaar dienstverband

1.909,38

113,33%xWML

Na 5 jaar dienstverband

1.965,66

116,67%xWML

Na 6 jaar dienstverband

2.021,76

120%xWML

Voor de jeugdige werknemer wordt de voor het WML vastgestelde jeugdloonpercentages toegepast op de loonbedragen van bovenstaande loontabel. Het bedrag bij aanvang is het WML voor een 21 jarige. De bedragen in deze tabel worden aangepast als het WML wijzigt. Bij samenloop met Artikel 43 prevaleert Artikel 35 lid 9.