Artikel 85 - Vierdaagse werkweek voor senioren

Lid 1

  1. De werknemer kan, vanaf 10 jaar voordat hij de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd[1] bereikt, onder voorwaarden gebruik maken van de mogelijkheid om 80% te gaan werken met behoud van 90% van het loon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 90% van het loon. [1] Voor AOW-leeftijd zie www.svb.nl
  2. De werknemer kan per 1 juli 2021 vanaf de leeftijd van 60 jaar tot de voor hem geldende AOW gerechtigde leeftijd, met een maximum van 8 jaar onder voorwaarden gebruik maken van de mogelijkheid om 80% te gaan werken met behoud van 90% van het loon. Opbouw van het pensioen vindt plaats over 90% van het loon.
  3. Werkgevers en werknemers zijn ten behoeve van deze seniorenregeling ieder een heffing van 0,1% van het feitelijk loon verschuldigd.

Lid 2

Overgangsregeling

  1. Voor de werknemer die op 31 december 2020 reeds gebruik maakt
    van de op dat moment geldende seniorenregeling wordt de duur dat hij gebruik kan maken van de regeling verlengd tot maximaal 8 jaar maar uiterlijk tot de voor de werknemer geldende AOW-leeftijd. De periode dat de werknemer reeds gebruik gemaakt heeft van de regeling wordt in mindering gebracht op de maximale duur van 8 jaar.
  2. Voor de werknemer die op of na 1 januari 2021 gebruik gaat maken van de op dat moment geldende seniorenregeling, wordt de duur dat hij gebruik kan maken verlengd tot maximaal 8 jaar tot uiterlijk de voor de werknemer geldende AOW-leeftijd.
  3. De werkgever heeft per 1 januari 2021 de mogelijkheid om voor werknemers die  beloond worden hoger dan E6 een aangepaste vergoeding aan te vragen. Huidige deelnemers (werkgevers) dienen dit voor 1 juli 2021 kenbaar te maken bij de Stichting Colland Arbeidsmarkt.

Lid 3

De in lid 1 vermelde regeling is ondergebracht bij de Stichting Colland Arbeidsmarkt. De statuten en reglementen van dit fonds worden geacht onderdeel te zijn van deze cao. Werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, moeten alle verplichtingen uit de statuten en reglementen naleven.

Lid 4

Zie bijlage VII voor nadere informatie.