Artikel 88 - Paritaire commissie Groen, Grond en Infrastructuur

Lid 1

Er is een paritaire commissie Groen, Grond en Infrastructuur (hierna: commissie), per adres Actor, Stationsweg 1, 3445 AA Woerden of paritaire.commissie@actor.nl, ingesteld door partijen bij de cao.

Lid 2

De commissie is bevoegd tot het op verzoek van:

  1. werkgever of werknemer geven van advies over de toepassing van (bepalingen van) de cao conform Artikel 89;
  2. werkgever of werknemer geven van advies in geschillen over de toepassing van (bepalingen van) de cao conform Artikel 90;
  3. werkgever verlenen van dispensatie van (bepalingen van) de cao conform artikel 91 als vanwege zwaarwegende argumenten toepassing van (bepalingen van) de cao niet van de werkgever kan worden gevergd en indien naar het oordeel van de paritaire commissie de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers voldoende zijn gewaarborgd en de arbeidsvoorwaarden over het algemeen geen mindere aanspraken aan die werknemers verlenen dan voor hen zouden voortvloeien uit het toepassen van deze cao.

Lid 3

De werkwijze van de paritaire commissie is geregeld in het reglement dat opgenomen is in bijlage XII.