Artikel 49 - Toeslag voor werk op onaangename uren

Lid 1

De werkgever betaalt de werknemer in functiegroep A tot en met F een onaangename-urentoeslag als:

  • de werknemer moet werken buiten de tijdstippen van aanvang en einde van de arbeidsdag als genoemd in Artikel 21 Lid 2; en
  • dit werk niet kan worden aangemerkt als overwerk zoals bepaald in Artikel 28 en Artikel 48.

Lid 2

De onaangename-urentoeslag:

  • bedraagt per uur 30% van het uurloon; en
  • wordt betaald bovenop het feitelijk loon.

Als er sprake is van een deeltijd arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeenkomstig Artikel 5 Lid 1 b, betaalt de werkgever onaangename-urentoeslag voor de meerdere uren boven 3 uren, 6 uren of de 50% van het vastgelegde arbeidspatroon zoals vermeld in Artikel 22 Lid 6.

Lid 3

Van de regeling in lid 1 kan alleen gebruik worden gemaakt als de werkgever en de werknemer dit samen zijn overeengekomen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De afspraak moet uiterlijk een dag vóór de werkzaamheden worden gemaakt.
  • Samenloop met overwerk in de zin van Artikel 28 is niet toegestaan, tenzij het oogstwerkzaamheden betreft.