Artikel 6 - Arbeidsovereenkomst

Lid 1

De arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in Artikel 5 moet de volgende elementen bevatten:

  • de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd zonder overbrugging, onbepaalde tijd met overbrugging, bepaalde tijd of voor bepaald werk);
  • voor zover van toepassing: een melding dat geen proeftijd is overeengekomen;
  • de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst;
  • de functie;
  • de functiegroep;
  • de functieschaal;
  • bij een gedeeltelijke werkweek: de overeengekomen arbeidstijd;
  • bij een deeltijd arbeidsovereenkomst (Artikel 5 Lid 1 b): het arbeidspatroon;
  • de cao die van toepassing is;
  • bepalingen over andere onderwerpen waarover partijen een regeling wensen.

Van de getekende arbeidsovereenkomst behouden de werkgever en de werknemer ieder een exemplaar.

Lid 2

Als de functie tussentijds wijzigt moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd. Dit is niet nodig als het een tijdelijke functiewijziging van korte duur is.

Lid 3

Van de bepalingen in deze cao mag niet worden afgeweken tenzij uit de cao tekst blijkt dat afwijken ten voordele van de werknemer is toegestaan.