Artikel 75 - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Lid 1

De werknemer kan voor rekening van de werkgever een gericht arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) laten verrichten:

Vanaf 35 t/m 44 jaar

1 maal per 3 jaar

Vanaf 45 t/m 49 jaar

1 maal per 2 jaar

Vanaf 50 jaar

Jaarlijks

Lid 2

De werknemer die regelmatig spuitwerkzaamheden met giftige stoffen verricht, kan jaarlijks aan de hand van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten vaststellen of hij deze werkzaamheden zonder bezwaar kan verrichten. De werkgever betaalt dit onderzoek.

Lid 3

Deze onderzoeken genoemd in lid 1 en 2 worden uitgevoerd door:

  • Stigas of
  • een andere bedrijfsgezondheidsdienst.

Lid 4

Als er geen sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), heeft de werknemer van 55 jaar en ouder recht op een functieaanpassing zonder negatieve consequenties voor het feitelijke loon:

  • als het onderzoek als genoemd in lid 1 en 2 tot het medisch advies leidt de functie van de betrokken werknemer aan te passen vanwege fysiek te belastende omstandigheden en
  • de aangepaste functie in een lagere functiegroep valt,
  • onder de voorwaarde dat de functieaanpassing in redelijkheid van de werkgever kan worden gevraagd.