Artikel 87 - Grensoverschrijdende arbeid

Bij grensoverschrijdende arbeid gelden de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van deze cao ten aanzien van:

  1. maximale werktijden en minimale rusttijden;
  2. minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te betalen bestaat;
  3. minimumlonen, daaronder begrepen vakantietoeslag, vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
  4. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
  5. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
  6. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeids-omstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen vrouwen;
  7. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake
    niet-discriminatie, van toepassing op de ter beschikking gestelde werknemer, die tijdelijk in Nederland arbeid verricht en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander dan het Nederlandse recht. Onder ter beschikking gestelde werknemer wordt in dit verband verstaan iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt in Nederland, dat niet het land is waar die werknemer gewoonlijk werkt.

Een overzicht van de toepasselijke cao-bepalingen is opgenomen in bijlage IV.