Bijlage IV Grensoverschrijdende arbeid behorend bij Artikel 87

Onderwerpen
 WagwEU

Van toepassing zijnde cao-artikelen/-leden

Algemeen

Artikel 1  Begripsbepalingen met uitzondering van lid 1, sub g., h., i. en o.

Artikel 2  Werkingssfeer, lid 1 met uitzondering van sub d.

 

Maximale werktijden en minimale rusttijden

Artikel 21 Begin en eind van de werktijd

Artikel 22 Normale arbeidstijden

Artikel 24 Verschuiving van de arbeidstijd, lid 1

Artikel 25  Maximum arbeidstijd inclusief overwerk

Artikel 26 Arbeid op zaterdag, zondag, feest- en gedenkdagen

Artikel 27 5 mei

Artikel 28 Overwerk

Artikel 29 Ploegendienst

Minimum aantal vakantiedagen

Artikel 59 Vakantiedagen, lid 1 en lid 2

Artikel 62 Kort verzuim met behoud van loon

Minimum loon

Artikel 33 Functiegroepen, lid 5

Artikel 34 Toepassing functiegroepen, lid 1 eerste volzin en lid 4

Artikel 35 Cao-loon, lid 1, lid 3, lid 4, lid 6 en
lid 7

Artikel 36 Loon over vakantiedagen

Artikel 37 Tariefloon

Artikel 40 Werknemers met een gedeeltelijke werkweek

Artikel 41 Feest- en gedenkdagen

Artikel 46 Vakantietoeslag en afrekening vakantierechten, lid 1

Artikel 50 Beloning van overwerk, lid 2

Artikel 49 Toeslag voor werk op onaangename uren, lid 1 en lid 2

Artikel 52 Reiskosten woon-werk, lid 1, lid 2, lid 3, lid 6 en lid 7

Artikel 53 Reistijdenvergoeding, lid 1 t/m lid 5

 

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Artikel 8    Uitzendbureaus

Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk. Beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemster

Artikel 56 Werkkleding en kledingvergoeding

         met uitzondering van lid 2

Artikel 74 Maatwerkregeling      arbodienstverlening, lid 1 sub d. en sub e.

Artikel 77 Arbeid door jeugdigen

Artikel 79 Veiligheid met uitzondering van de laatste zinssnede van lid 3.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Artikel 13 Antidiscriminatie